Basisondersteuning

Elk samenwerkingsverband is wettelijk verplicht een niveau van basisondersteuning vast te stellen in haar ondersteuningsplan. Deze ondersteuning moet door elke reguliere school geleverd worden. Met de basisondersteuning die SVW 30.06 heeft vastgesteld, gaat het SVW  ervan uit dat de scholen hiermee minimaal aan 95% van de leerlingen Passend Onderwijs kunnen bieden.

Iedere school beschrijft in het schoolondersteuningsprofiel welke ondersteuning zij kan bieden en hoe zij dat organiseert. Minimaal is er sprake van ondersteuning voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie en lichte zorg bij gedragsproblemen. De Schoolondersteuningsprofielen staan op de website van de betreffende school of in de schoolgids. De algemene uitgangspunten van de basisondersteuning zijn beschreven in het ondersteuningsplan 2016. De basisondersteuning bestaat naast de basiskwaliteit ook uit preventieve en licht curatieve interventies die:

 • eenduidig zijn en gelden voor het hele samenwerkingsverband
 • passen binnen de ondersteuningsstructuur van de school
 • onder regie en verantwoordelijkheid van de school vallen
 • waar nodig met inzet van expertisen van andere scholen of met ketenpartners
 • zonder indicatiestelling
 • op het overeengekomen kwaliteitsniveau
 • planmatig worden uitgevoerd.

Deze ondersteuning wordt gegeven wanneer er bijvoorbeeld sprake is van:

 • leer – en ontwikkelingsproblemen;
 • problemen met werkhouding of gedrag;
 • problemen op gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling; problemen in de thuissituatie;
 • problemen die gerelateerd zijn aan fysieke en medische kenmerken.

Het samenwerkingsverband PO 30.06 kent geen reguliere basisscholen die met extra financiële middelen extra ondersteuningsprofielen bieden.