Dyslexie

Binnen de regio SWV PO 30.06 hebben de gemeenten en het onderwijs afspraken gemaakt om het dyslexiebeleid op elkaar af te stemmen. Zo zorgen zij ervoor dat kinderen daadwerkelijk de juiste zorg krijgen. Voor het behandelen van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie is een goede samenwerking noodzakelijk tussen school, gemeente, ouders en zorgverlener.

De scholen signaleren en maken een afweging wanneer een kind in aanmerking komt voor nader dyslexieonderzoek of diagnosestelling Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). Wanneer zij dat nodig achten, vullen zij alle bijbehorende formulieren in, en leggen het dossier voor aan het dyslexieteam. In dit team zitten twee kinder- en jeugdpsychologen NIP en op afroep is een jeugdarts beschikbaar.

De gemeente is verantwoordelijk voor het afgeven van een verleningsbesluit, op basis waarvan de zorgaanbieder het dyslexieonderzoek, de diagnose en de daarbij behorende behandeling kan uitvoeren. De ouders kiezen vervolgens de zorgaanbieder die de dyslexiezorg verleent. De ouders zorgen dat het leerlingdossier inclusief de bijlagen en de verleningsbeschikking bij de betreffende zorgaanbieder wordt aangeleverd.

Meer informatie staat bij de documenten over dyslexie.