Extra ondersteuning

Arrangementen BaO

Deze arrangementen worden op een reguliere school ingezet als een leerling (tijdelijk) onvoldoende voortgang laat zien, ondanks de hulp die wordt geboden binnen de basisondersteuning. Dit kan ook een leerling zijn die meer- of hoogbegaafd is. De verwachting is dat de arrangementen voor deze leerlingen tijdelijk zijn.

 

Vormen van deze arrangementen zijn:

 • tijdelijke toegevoegde ondersteuning op de reguliere basisschool;
 • een budget voor de reguliere basisschool om de ondersteuning vorm te geven;
 • beschikbaarheid van specifieke hulpmiddelen op de reguliere basisschool;
 • tijdelijke plaatsing op een andere reguliere basisschool;
 • tijdelijke plaatsing op een bovenschoolse tussenvoorziening;
 • een gecombineerd traject van onderwijs en jeugdzorg.
Speciaal (basis) onderwijs

Wanneer een arrangement binnen de basisschool niet haalbaar is, kan een (tijdelijk) arrangement SBaO ingezet worden. Daarbij wordt de leerling tijdelijk ingeschreven op een Speciaal Basisonderwijs school en kan het gebruik maken van de extra faciliteiten van die school, zoals:

 • Kleinere groepen
 • Aangepaste methodieken en werkvormen
 • Specifieke expertise binnen de school zoals logopedie, ondersteuning door schoolmaatschappelijk werk en orthopedagoog.

De verwijzende school blijft de leerling volgen en tussentijds wordt geëvalueerd of en wanneer een terugplaatsing mogelijk is.

Arrangement SO

Een (tijdelijke) plaatsing op een school voor speciaal onderwijs (SO) binnen of buiten het samenwerkingsverband. Deze arrangementen worden ingezet op een school voor speciaal onderwijs als een arrangement binnen het BaO of SBaO niet haalbaar is. De leerling wordt dan ingeschreven op de SO-school en kan gebruik maken van de extra faciliteiten van de speciaal onderwijs-school:

 • Kleine groepen
 • Aangepaste methodieken en werkvormen
 • Specifieke expertise zoals logopedie, ondersteuning door schoolmaatschappelijk werk en orthopedagoog.

De verwijzende basisschool blijft de leerling volgen en tussentijds wordt geëvalueerd of en wanneer een terugplaatsing naar het reguliere onderwijs of SBaO mogelijk is.

Lees meer over de arrangementen en de toeleiding naar de arrangementen in hoofdstukken 4 en 7 van het ondersteuningsplan.