Jaarverslag-statuten-enz

Inspectie

Jaarverslag 2017
Van het jaarverslag 2017 wordt het bestuur verslag gepresenteerd met daarin de verantwoording van het bereikte financiële resultaat.

Statuten en het Huishoudelijk reglement
De inrichting, taken en bevoegdheden en de reglementen van de Vereniging SWV PO 30.06 zijn vastgelegd in de Statuten en in het Huishoudelijk reglement.

Privacyreglement PO 30.06
Samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben persoonsgegevens van leerlingen nodig om hun taken goed te kunnen uitoefenen. In dit privacyreglement is onder meer beschreven welke persoonsgegevens scholen en samenwerkingsverbanden mogen verwerken en onder welke voorwaarden. De wetgeving passend onderwijs en de eisen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vormen de basis voor het reglement.