Missie/visie

Het SVW 30.06 ziet het als haar taak om de kinderen waarvoor zij verantwoordelijk zijn in de regio passend en betekenisvol onderwijs te bieden. Passend betekent dat het onderwijs tegemoet komt aan de individuele ontwikkelingsbehoeften van het kind en aan de behoeften van de samenleving. Daarmee beoogt het SVW een wezenlijke bijdrage te leveren aan het welzijn en de welvaart van de regio 30.06

Het SVW 30.06 werkt vanuit vier kernwaarden:

Solidariteit

Het solidariteitsprincipe borgt dat betrokken partijen en medewerkers een beroep kunnen doen op elkaar. Ze kunnen erop vertrouwen dat er bij het maken van keuzes, rekening wordt gehouden met elkaars belangen. Dat betekent bijvoorbeeld dat we, wanneer dit in  het belang is van het kind, bestuuroverstijgende verwijzingen van basisschool naar basisschool doen.

Eigenaarschap

Het gezamenlijk dragen van het Passend Onderwijs betekent eigenaarschap voelen van en verbondenheid met de doelen. Welke rol of functie er wordt bekleed, of het nu de schoolleider, de leerkracht of de ondersteuner is, eenieder behoort eigenaar te zijn van de waarden en doelen van het Passend Onderwijs. Dat maakt het organiseren van een passende plek op een geschikte school voor elk kind realiseerbaar.

Groei en ontwikkeling

Het bevorderen van kansen voor kinderen is een belangrijke doelstelling van het samenwerkingsverband. Dit betekent dat we de capaciteiten en mogelijkheden van het ontwikkelende kind centraal zetten en onze eigen professionaliteit in dienst van het kind stellen.

Vertrouwen

Samenwerking is de sleutel tot het succes van het samenwerkingsverband en daar is vertrouwen voor nodig. Partijen spreken uit dat zij zich op basis van vertrouwen tot elkaar willen verhouden.