Organisatie

 

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 30.06 is per 1 november 2013 formeel van start gegaan. Bij het oprichten van het samenwerkingsverband is gekozen voor de verenigingsstructuur, waarbij de Algemene Leden Vergadering (ALV) een toezichthoudende rol heeft, het bestuur een initiërende en uitvoerende rol vervult en de directeur zorgt draagt voor de uitvoering van taken. Door het scheiden van bestuur, toezicht en uitvoering wordt voldaan aan de principes van good governance.

ALV

De algemene ledenvergadering bestaat uit de 15 deelnemende besturen, zie voor de deelnemers de lijst besturen onder partners.

De precieze bevoegdheden van de ALV zijn vastgelegd in de statuten, maar de twee belangrijkste activiteiten zijn: 1) het vaststellen van het ondersteuningsplan inclusief begroting vaststelt en 2) het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag.

Bestuur

Het bestuur is een afspiegeling van de deelnemende besturen en bestaat uit de volgende leden:

  • De heer G. van Bergen (voorzitter)
  • De heer H. van de Ven
  • De heer B. Schoemaker
  • Mevrouw R. Pennings
  • De heer G. Schep

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgestelde ondersteuningsplan en de hierin opgenomen jaar- en activiteitenplanning. Ook heeft het bestuur een belangrijke rol bij de communicatie richting gemeenten en andere partijen die betrokken zijn bij het vormgeven van de ondersteuningsstructuur.

Directie

De directeur draagt zorg voor de uitvoering van taken die door het bestuur aan hem zijn opgedragen. Voor de uitvoering van een aantal taken kan hij gebruik maken van de aanwezige expertise of nog in te richten expertise binnen het samenwerkingsverband.

Functionaris voor de gegevensbescherming (FG)

FG voor Samenwerkingsverband PO 30.06 is Vincent Corbesir  ( FG 006872)  E-mail: vincent.corbesir@swvvo3006.nl