Organisatie

Bij het oprichten van het samenwerkingsverband is gekozen voor een verenigingsstructuur, waarbij de Algemene Leden Vergadering (ALV) een toezichthoudende rol heeft, het bestuur een initiërende en uitvoerende rol vervult en de directeur zorg draagt voor de uitvoering van taken. Door het scheiden van bestuur, toezicht en uitvoering wordt voldaan aan de principes van good governance. De precieze bevoegdheden van de ALV zijn vastgelegd in de statuten, maar de belangrijkste activiteiten zijn dat de ALV het ondersteuningsplan inclusief begroting, de jaarrekening en het jaarverslag vaststellen.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgestelde ondersteuningsplan en de hierin opgenomen jaar- en activiteitenplanning. Ook heeft het bestuur een belangrijke rol bij de communicatie richting gemeenten en andere partijen die betrokken zijn bij het vormgeven van de ondersteuningsstructuur.

De algemene ledenvergadering bestaat uit de 15 deelnemende besturen. Het bestuur bestaat uit vijf personen.

Ondersteuning

Onder de wet Passend Onderwijs hebben scholen en besturen de opdracht om altijd onderwijsondersteuning aan te bieden. Het uitgangspunt hierbij is dat reguliere basisscholen zoveel mogelijk tegemoet kunnen komen aan de behoeften van hun leerlingen. Mocht de basisondersteuning niet toereikend zijn, dan zet het SWV extra ondersteuning in.