OPR

De OPR is de Ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband (SWV). Elk SWV heeft een Ondersteuningsplanraad (OPR), dat is verplicht op grond van de wet passend onderwijs. De OPR is het medezeggenschapsorgaan van het SWV.

Ouders en docenten hebben via de OPR medezeggenschap over het beleid en de verdeling van middelen van het SWV. Alle scholen voor primair onderwijs (speciaal) onderwijs (in cluster 3 en 4) zijn aangesloten bij een samenwerkingsverband

Wat doet de OPR

De OPR geeft iedere vier jaar instemming aan het Ondersteuningsplan van het SWV. In dit plan staan afspraken over de manier waarop alle leerlingen in het samenwerkingsverband zo goed mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben.

De OPR van 30.06 volgt ook de voortgang van het Ondersteuningsplan, denkt mee over belangrijke thema’s in passend onderwijs en helpt te bewaken of de doelen die het SWV heeft gesteld, ook worden gehaald. De OPR van 30.06 komt daarvoor geregeld bij elkaar.

Leden van de OPR

De leden van de OPR zijn ouders en leerkrachten  van een school in het samenwerkingsverband. Zij worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband. Zij hoeven zelf niet uit een van die medezeggenschapsraden afkomstig te zijn.