Introductie

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Met Passend Onderwijs kunnen zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs volgen.
Zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Kinderen die meer hulp nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs verwezen worden. Om alle kinderen het onderwijs te geven dat zij nodig hebben, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden.

Binnen de gemeenten Oss, Bernheze, Landerd, Uden en Meijerijstad bestaat het samenwerkingsverband PO 30.06. Daarin werken ongeveer 95 basisscholen, 3 scholen voor Speciaal Basisonderwijs en 5 scholen voor Speciaal Onderwijs samen. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.

Wat is passend onderwijs?

De Wet Passend Onderwijs is op 1 augustus 2014 ingegaan en daarmee hebben scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen verantwoordelijk zijn voor een goede onderwijsplek voor elk kind: op de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas, op een andere reguliere school in de regio of in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Passend onderwijs leidt tot minder bureaucratie. Dus geen lange indicatieprocedures en wachtlijsten, maar korte lijnen en duidelijke afspraken tussen ouders, scholen en zorg.

De kwaliteit van het onderwijs is voor alle kinderen van belang, ook bij passend onderwijs. De leerkracht heeft daarin een belangrijke rol. Hij staat er niet alleen voor: hij werkt samen met het team, de school en het samenwerkingsverband.

Het doel van passend onderwijs is dat alle kinderen goed onderwijs krijgen. Door een passend programma te maken voor alle kinderen, ook als zij extra ondersteuning nodig hebben, hoeven kinderen niet meer thuis te zitten.

Meer weten:

www.passendonderwijs.nl
www.poraad.nl/content/passend-onderwijs