Jeugdhulp

Onderwijs en jeugdzorg werken samen in het op overeenstemming gericht overleg. Daarin zijn gemeente en de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs vertegenwoordigd. In het bestuurlijk overleg is een stuurgroep en werkgroepen die op relevante thema’s plannen ontwikkelen en uitvoeren. Thema’s zijn onder andere dyslexie, leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.

Het passend onderwijs en de transitie in de jeugdzorg zijn intensieve trajecten waarvoor goede afstemming tussen gemeente en onderwijs van groot belang is. Door een goede samenwerking tussen gemeente, jeugdhulp en onderwijs kunnen de kinderen optimaal begeleid worden in hun ontwikkeling. De samenwerking draagt bij aan de oplossing van problemen, waardoor kinderen hun school succesvol kunnen doorlopen en op school een beter leerklimaat ontstaat.

Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:

  • Een positieve benadering en positief opvoeden.
  • Uitgaan van de eigen kracht van kinderen, jongeren en gezinnen, waarbij de nadruk er op ligt dat zij hun vragen en problemen zelf oplossen.
  • Aansluiten bij de leer- en leefwereld van kinderen en de onderwijshulp zoveel mogelijk binnen de school organiseren.
  • Maatwerk en vraaggericht. Er is geen standaardaanbod, maar bij ieder kind wordt gevraagd: wat heeft dit kind, binnen de context van zijn school en gezin nodig?
  • Integrale hulp en ondersteuning (onderwijszorgarrangementen) volgens het principe ‘één kind, één gezin, één plan.