Taalexpertisecentrum Onderwijskansen

Het Taalexpertisecentrum Onderwijskansen en VVE (TOV) zet zich, met behulp van gemeentelijke OAB subsidie, in voor het optimaliseren van de ontwikkeling- en onderwijskansen voor kinderen met taalachterstanden in de gemeente Oss. De ondersteuning is erop gericht dat deze kinderen een basis kunnen leggen voor een succesvolle schoolcarrière en voor een volwaardige deelname/bijdrage aan de maatschappij. De gemeentelijke OAB – middelen zijn aanvullend op de specifieke taalstimulering die door de schoolbesturen/scholen gerealiseerd is. Een efficiënte, geclusterde wijkgebonden aanpak  wordt nagestreefd in samenwerking met de betrokken instellingen en professionals (wijk, onderwijs en kinderopvang). Onderwijs en gemeente staan samen voor de uitdaging  om in samenhang de gewenste doelen  te bereiken, de kwaliteit te waarborgen en te verbinden ter bevordering van een optimale ontwikkeling en maatschappelijke redzaamheid van deze kinderen.

 

De OAB – middelen worden ingezet voor:

  1. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voor het realiseren van een doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen in de voor- en vroegschoolse periode. Leeftijdscategorie 2- 7 jaar.
  2. Arrangementen ter ondersteuning van de taalontwikkeling voor doelgroepleerlingen van taakveld 1 en 2
  • Taakveld 1: VVE – doelgroepkinderen met een taalachterstand in de groepen groep 1 en 2 van de basisschool
  • Taakveld 2: NT2 leerlingen in de groepen 1 t/m 8 van de basisschool die niet/nauwelijks Nederlands spreken. (Nieuwkomers)
  1. Professionalisering van de beroepskrachten van de voorschoolse instellingen en het onderwijs

Over elk onderdeel is meer informatie te vinden bij de verschillende rubrieken NT2 en VVE.

 

Traject Taaltoetsniveau VVE – pedagogisch medewerker

Het kabinet Rutte II heeft in het regeerakkoord aangegeven de kwaliteit en taalvaardigheid van de pedagogisch medewerkers , die voor- en vroegschoolse educatie geven, in het hele land te willen verbeteren.

Het is de bedoeling dat deze voorschoolse medewerkers  beschikken over taalniveau 3F voor mondelinge vaardigheden en leesvaardigheden en voor schriftelijke vaardigheden 2F.

Oss, Uden en Veghel behoren tot de in het wettelijk kader genoemde categorie van gemeenten. Gelet op de bestaande samenwerking tussen deze gemeenten, is afgesproken deze wettelijke opdracht in gezamenlijkheid vorm te geven en uit te voeren.

De coördinatie gemeente Oss voor het toets- en scholingstraject  is toebedeeld aan het Taalexpertisecentrum Onderwijskansen en VVE (TOV) Het traject is gestart in het voorjaar van 2015 en loopt tot eind december 2015, met een mogelijke uitloop in 2016.