Taalexpertisecentrum Onderwijskansen

Het Taalexpertisecentrum Onderwijskansen en VVE (TOV) zet zich, met behulp van gemeentelijke OAB subsidie, in voor het optimaliseren van de ontwikkeling- en onderwijskansen voor kinderen met taalachterstanden in de gemeente Oss. De ondersteuning is erop gericht dat deze kinderen een basis kunnen leggen voor een succesvolle schoolcarrière en voor een volwaardige deelname/bijdrage aan de maatschappij. De gemeentelijke OAB – middelen zijn aanvullend op de specifieke taalstimulering die door de schoolbesturen/scholen gerealiseerd is. Een efficiënte, geclusterde wijkgebonden aanpak  wordt nagestreefd in samenwerking met de betrokken instellingen en professionals (wijk, onderwijs en kinderopvang). Onderwijs en gemeente staan samen voor de uitdaging  om in samenhang de gewenste doelen  te bereiken, de kwaliteit te waarborgen en te verbinden ter bevordering van een optimale ontwikkeling en maatschappelijke redzaamheid van deze kinderen.

 

De OAB – middelen worden ingezet voor:

  1. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voor het realiseren van een doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen in de voor- en vroegschoolse periode. Leeftijdscategorie 2- 7 jaar.
  2. Voorzieningen en arrangementen ter ondersteuning van de taalontwikkeling voor doelgroepleerlingen van taakveld 1 en 2 Taakveld 1: VVE – doelgroepkinderen met een taalachterstand in de groepen groep 1 en 2 van de basisschoolTaakveld 2: NT2-taalklassen en een mobiele brigade voor leerlingen van groep 3 tot en met 8 van de basisschool die korter dan een jaar in Nederland zijn en niet/nauwelijks Nederlands spreken. (Nieuwkomers)
  3. Professionalisering van de beroepskrachten van de voorschoolse instellingen en het onderwijs.

Over elk onderdeel is meer informatie te vinden bij de verschillende rubrieken NT2 en VVE.

Traject  taaltoets en taalniveau VVE-pedagogisch medewerker

Het kabinet Rutte II heeft in het regeerakkoord aangegeven de kwaliteit en taalvaardigheid van de pedagogisch medewerkers , die voor- en vroegschoolse educatie geven, in het hele land te willen verbeteren.

Het is de bedoeling dat deze voorschoolse medewerkers  beschikken over taalniveau 3F voor mondelinge vaardigheden en leesvaardigheden en voor schriftelijke vaardigheden 2F.

De coördinatie gemeente Oss voor het toets- en scholingstraject  is toebedeeld aan het Taalexpertisecentrum Onderwijskansen en VVE (TOV). Hiervoor wordt sinds 2017 samengewerkt met ROC de Leijgraaf. Het traject is  2015 gestart en eindigt in 2018.