TLV

Elk samenwerkingsverband formuleert eigen criteria en een procedure voor de toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal basisonderwijs.  In de regio 30.06 is gekozen voor een sobere procedure met zo min mogelijk formulieren. De procedure is als volgt:

Binnen elke school is sprake van een Ondersteuningsteam (OT). Dit team bestaat minimaal uit interne begeleiding en een medewerker van het Basisteam Jeugd en Gezin (BJG’er). Dit OT bespreekt hulpvragen van leerlingen. Wanneer het OT meent dat extra ondersteuning gewenst is, legt zij de vraag voor aan een multidisciplinair overleg (MDO), waarin ook de bovenschoolse deskundige (orthopedagoog, onderwijskundige, zorgcoördinator) vanuit het schoolbestuur aanschuift. Ook worden en de ouders/verzorgers van de leerling en eventueel andere deskundigen betrokken. Dat kan zijn een (jeugd)arts, andere BJG’er of meer specialistische expertise vanuit de BJG partners, SO- of SBaO-specialist.

Het MDO is school overstijgend. Het MDO beoordeelt of er extra ondersteuning moet worden verstrekt uit eigen beschikbare middelen of aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Voor extra ondersteuning wordt een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven. Binnen het MDO overleg wordt in de afweging meegenomen of een andere basisschool in staat is de passende ondersteuning voor de leerling te bieden, voordat de stap wordt gezet naar een aanvraag voor SBaO of SO.

In de huidige fase van Passend Onderwijs wordt voor het verkrijgen van een toelaatbaarheidsverklaring gevraagd om een aanvraagformulier arrangementen en een voorlopig Ontwikkelingsperspectief (OPP).

Naast het ontwikkelingsperspectief van de school is de verwijzing naar het behandelplan van het basisteam Centrum voor Jeugd en Gezin nodig. Daar waar rondom een kind of gezin jeugdhulp wordt ingezet in combinatie met de gewenste onderwijsondersteuning, staat de aanwezigheid van een behandelplan (voorheen klantplan) aangevinkt en is opgenomen wie vanuit de jeugdhulp regie voert over de hulp en het plan.

De formulieren zijn hier te vinden..