VVE

Vanaf augustus 2015 zijn er gemeentelijke OAB middelen beschikbaar voor arrangementen voor de specifieke taal hulpvraag van VVE-kleuters met een taalachterstand op de VVE-basisscholen in de gemeente Oss.

Deze zijn bedoeld als aanvulling op de taalstimulering die al voor deze leerlingen gerealiseerd is/wordt op de scholen. De VVE-locaties voldoen aan de criteria zoals vermeld in de “Handwijzer aanvraag arrangement VVE-kleuters met een taalachterstand”. Voor  het vaststellen van een taalachterstand vindt er een screening plaats door de logopediste en ontvangen de ouders een oudervragenlijst.  Het doel van de ondersteuning is dat de kleuters deze taalachterstand inlopen/wegwerken om zodoende beter te kunnen aansluiten bij het onderwijsaanbod in groep 3.

Voor een oriëntatie op de onderwijsbehoeften van deze leerlingen en mogelijke scenario’s op school/ bestuursniveau kunt u informatie vinden in de brochure “meertaligheid onderwijs- en ondersteuningsbehoeften”. In de voorgaande jaren is door de professionals werkzaam bij het TOV in samenspraak met de leerkrachten een handleiding ontwikkeld met een gerichte aanpak passend bij de hulpvraag van deze doelgroepleerlingen. Een aanbeveling is om op de ouderbijeenkomsten  Vivaan uit te nodigen om uitleg te geven over het programma Leesexpeditie om het lezen thuis te stimuleren. Zie hieronder de folder met informatie.

Het handboek VVE en de doorgaande lijn biedt een beleidskader een handreiking voor scholen en voorschoolse instellingen om de Voor- en Vroegschoolse Educatie onder de aandacht te brengen en indien nodig (verder) vorm te geven. Hieronder kunt u het betreffende document vinden.

Download hieronder de documenten.

Voor de definitie van een  VVE- doelgroepleerling
 Stroomschema_indicatieformulier_VVE_2017_definitief

JGZ_indicatieformulier_VVE

Voor de aanvraag en informatie  VVE- arrangement
Aanvraagformulier VVE- arrangement 2018
Handwijzer aanvraag arrangement VVE 2018

Mogelijkheden voor de begeleiding passend bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften
Handleiding VVE-taalgroepen
Brochure Meertaligheid onderwijs- en ondersteuningsbehoeften

Tips:

Voor informatie over het voorlezen in de gezinnen.
Contactpersoon ONS welzijn : Julie Goosen
folder digitaal leesexpeditie

De bibliotheek heeft een programma aanbod voor boekstimulering voor de scholen en de peuter/kinderopvang.
http://www.bibliotheekoss.nl
Contactpersonen: Anton Bimbergen Bibliothecaris en contactpersoon voor het
Jeugdbibliotheekwerk. Telefoon: 0412-842006/622618 E-mail: ab@nobb.nl
Sandra van Bruinisse Specialist Jeugd, jongeren, Educatie / Mediacoach/ Social Media Professional
Telefoon: 0412-842008 /6 22618 E-mail : sbru@nobb.nl

Het handboek VVE en de doorgaande lijn biedt een beleidskader een een handreiking voor scholen en voorschoolse instellingen om de Voor – en Vroegschoolse Educatie onder de aandacht te brengen en indien nodig (verder) vorm te geven. 130909_handboek_VVE

Overdrachtformulier peuter-kleuter.

Het overdrachtsformulier peuter-kleuter is in 2017 aangepast. Het betreft een vernieuwde versie, waaraan de gegevens uit het observatiesysteem KIJK! worden toegevoegd.
Bijlage 1 is bestemd voor de “warme” overdracht.
Bijlage 2 betreft het basisschooldeel voor de terugkoppeling naar de voorschoolse instelling.
Tevens vindt u hier het overdrachtsprotocol met de bijlagen waarin een handleiding, de toelichting op de drie fasen van begeleiding en overdrachtskalender zijn opgenomen.

Hieronder vindt u alle betreffende documenten. Document eerst downloaden, opslaan als een pdf bestand en dan opnieuw openen. Vervolgens invullen en printen.

Overdrachtsformulier peuter – kleuter
Bijlage 1 Specifiek deel warme overdracht
Bijlage 2 Basisschooldeel
Overdrachtsprotocol behorend bij overdrachtsformulier peuter – kleuter 2017

In april heeft in de gemeente Oss het VVE – inspectiebezoek plaats gevonden. Gebleken is dat men zeer tevreden is over de kwaliteit van de VVE in Oss en dat we op een aantal gebieden een voorbeeld zijn voor anderen. Nieuwsgierig geworden… lees dan hier het rapport.
Rapport 2015 -2016 van bevindingen kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie gemeente Oss